Header Ads

AndBand News
recent

बूंदी

पेशंट - डॉक्टर हागायला साफ होत नाही नुसती बूंदी पडते...!


डॉक्टर - हे पातळ औषध घ्या संडास साफ होईल...


पेशंट - डॉक्टर फरक नहीं पडला...नुसती बूंदीच...!


डॉक्टर - ही टॅबलेट घ्या नक्की फरक पडेल...


पेशंट - डॉक्टर काय शाट्ट उपट आहे, काहीच फरक नाही... नुसतीच बूंदी पडतेय...!


डॉक्टर -  हाग माझ्यासमोर बघू दे तुझी बूंदी...!


पेशंट हागायला सुरूवात करतो


डॉक्टर त्याच्या **डीवर जोरात लाथ मारतो...!


तुझ्या **डीवरची जाळीची बनियान वरती ओढ... घाल्या...


बरोबर गु पडेल....

No comments:

Powered by Blogger.