Header Ads

AndBand News
recent

Whatsapp Msg

100 पोरींनी Sucide
केली
30 पोरींनी नस कापुन
घेतली
10 पोरी चक्कर येऊन पडल्या
.
.
.
.
.
.
.
कारण की
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
कोणत्या तरी हरामखोराने
अफवा पसरवली की admin चे
लग्ण ठरले आहे

No comments:

Powered by Blogger.